Donateurschap

Het donateurschap geldt voor de donderdag- en vrijdagavond voorstelling en bedraagt € 10,00 per seizoen per persoon

Voordeel :U kunt zich als donateur aanmelden door € 10,- per persoon per filmseizoen over te maken naar
postgiro NL68 INGB 0000 3076 44
ten name van Stichting Filmhuis Nienoord te Leek onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. Als u de bijdrage heeft overgemaakt, dan ligt uw donateurskaart bij de kassa voor u klaar vanaf de eerstvolgende voorstelling.